Obchodní podmínky

AlphaStore.cz » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží

přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

Obchodní společnost Alpha Solutions s.r.o., IČ: 06621503, sídlem U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 285388 (dále jen „prodávající“) vydává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží (dále též jen „VOP“).

 1. Úvodní ustanovení
  1. Účelem těchto VOP je upravit práva a povinnosti mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem koupě je zboží nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu prostřednictvím webového rozhraní provozovaného na internetových stránkách https://alphastore.cz/. Kupující je povinen se s VOP a reklamačními podmínkami řádně seznámit před uzavřením kupní smlouvy a souhlasí, že se těmito obchodními podmínkami, včetně podmínek reklamačních, bude řídit.
  2. V případě, že je smluvní stranou kupující v pozici spotřebitele (dále také jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou kupující nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Obecné informace o prodávajícím
  1. Údaje zapsané v obchodním rejstříku:
Obchodní firma:Alpha Solutions s.r.o.
IČ:06621503
Sídlo:U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3
Rejstříkový soud:Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 285388
 1. Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování a telefonní a faxová čísla jsou uvedeny na internetových stránkách https://alphastore.cz/ v záložce Kontakt.
 • Použité pojmy

Pro účely těchto VOP platí, že:

 1. spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání; kupující nikoli spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná za účelem svého podnikání.
 2. smluvními stranami jsou prodávající a kupující; kupní smlouvou je smluvní vztah mezi smluvními stranami, ze kterého vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu jím poptané zboží a kupujícímu povinnost toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
 3. prostředkem komunikace na dálku je takový prostředek, který umožní uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran; internetovým obchodem prodávajícího je místo provozované prostřednictvím webového rozhraní na internetových stránkách https://alphastore.cz/, které umožňuje uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami;
 4. zbožím jsou produkty nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu;
 1. Kupní smlouva
  1. Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána prostředkem komunikace na dálku, kterým je internetový obchod prodávajícího.
  2. Kupní smlouva je uzavírána tak, že kupující v rámci internetového obchodu prodávajícího ze seznamu nabízeného zboží vloží jím vybrané zboží do košíku, resp. nákupního košíku a podle jednotlivých kroků uvedených na internetových stránkách https://alphastore.cz/ v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a zboží závazně objedná. Objednáním zboží kupující potvrzuje, že byl seznámen s těmito VOP a že je jimi vázán, a že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy užitím prostředku komunikace na dálku. Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícího neprodleně po jejím odeslání a to prostřednictvím elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce. Učiněná objednávka musí být akceptována prodávajícím. Akceptace prodávajícího nabývá účinnosti a kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy jeho akceptace obsahu objednávky dojde nazpět kupujícímu.
  3. Objednávka kupujícího podle odst. 2 tohoto článku je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
  4. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si kupující hradí sám. Prodávající si vyhrazuje, že v jím určených případech může podmínit uzavření kupní smlouvy složením zálohy na úhradu kupní ceny kupujícím, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Takto může být postupováno zejména v případech většího objemu objednaného zboží nebo dražšího zboží.
  5. Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci objednávky kupujícího, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo e-mailem. Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o autorizaci objednávky do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li kupující objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 2. Zboží
  1. Předmětem koupě podle kupní smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího učiněné podle čl. IV. odst.2 těchto VOP.
  2. Popis zboží je uveden v rámci internetového obchodu. Rozměry, váha, kapacita a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodu vycházejí z údajů dodavatele s tím, že dodavatel si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Veškeré nabídky zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží mají pouze orientačně informativní charakter a i přes veškerou snahu nemusí vždy odpovídat skutečnému stavu. Skutečné zboží se může lišit v některých detailech, např. rozdíly v barevném provedení či obsahu setu více výrobků, kdy v takovém případě je rozhodující popis výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán.
 3. Kupní cena, Platební podmínky
  1. Kupní cena zboží je uvedena pro každé zboží v rámci internetového obchodu prodávajícího.
  2. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby dle svého výběru:
 • Platební kartou
 • Na bankovní účet společnosti
 • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • V hotovosti v kanceláří prodávajícího U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy. Nebude-li kupní cena uhrazena ve lhůtě splatnosti, považuje se takové jednání za podstatné porušení smlouvy a prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby totožného s číslem objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu platnou v okamžiku účinnosti kupní smlouvy. Do okamžiku účinnosti kupní smlouvy je prodávající oprávněn kdykoli a bez udání důvodu měnit kupní ceny uvedené pro jednotlivé položky zboží v internetovém obchodu prodávajícího.
 4. Daňový doklad (faktura) prodávajícího vystavený na základě kupní smlouvy slouží současně jako dodací list.
 5. Nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, je podmínkou dodání zboží kupujícímu plné uhrazení kupní ceny. Nebude-li kupní cena kupujícím řádně uhrazena před dodáním zboží, vyjma zvolení formy platby na dobírku, kupní smlouva pozbývá své účinnosti a zboží nebude kupujícímu dodáno.
 6. Akční kupní ceny stanovuje prodávající a nebude-li jím rozhodnuto jinak, platí vždy jen do vyprodání zásob zboží, na které se vztahují, nebo po časově omezenou dobu. Je-li na zboží poskytována jakákoli sleva, nelze tuto slevu sčítat s jinými slevami nebo výhodami.
 • Výhrada vlastnictví
  1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po plném zaplacení kupní ceny.
 • Podmínky dodání zboží
  1. Dodání je možné realizovat následujícími způsoby dle výběru kupujícího:
 • Osobním odběrem – zboží je možné vyzvednout po dohodě v kanceláři prodávajícího na adrese U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3
 • Přepravní firmou PPL
 • Českou poštou
  1. V případě dodání zboží jiným způsobem než osobním odběrem, bude zboží kupujícímu dodáno odesláním zboží prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím, kterým je místo uvedené v závazné objednávce kupujícího podle čl. IV. odst. 2 těchto VOP. Informace o nákladech spojených s balným a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s dodáním a převzetím zboží nese, nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, kupující. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího.
  2. Kupující je povinen zboží převzít v místě, které ve své závazné objednávce podle čl. IV. odst. 2 těchto VOP určil. Kupující je povinen poskytnout dopravci a prodávajícímu veškerou součinnost k tomu, aby mu bylo možné zboží dopravit a předat. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem. Podpisem dodacího listu přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.
  3. Při splnění podmínky uvedené v čl. VII. těchto VOP přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
  4. Zboží bude podle jeho dostupnosti, provozních možností a vytíženosti prodávajícího, místa určeného kupujícím pro dodání, poptávky dalších kupujících a jiných faktorů majících vliv na dodání zboží dodáno v co nejkratší době po účinnosti kupní smlouvy, obvykle do 3 (tří) pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy. V případě, že zboží není skladem, je obvyklá lhůta prodloužena o dobu, kdy je zboží dodáno do skladu prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v případě zvýšené poptávky po zboží prodávajícího (například v době před Vánoci), v případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo v případech způsobených vyšší mocí může být dodací lhůta delší, než činí v obvyklých případech.
 1. Záruka, rozpor s kupní smlouvou, Práva kupujícího z odpovědnosti za vady
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  1. V případě, že zboží při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  2. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
  3. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  5. Za větší počet vad zboží se považuje stav, kdy zboží má v době uplatnění nároku současně alespoň tři odstranitelné vady.
  6. Odpovědnost či záruka prodávajícího se nevztahuje na vadu zboží, která vznikla neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů.
  7. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího v kanceláři prodávajícího na adrese U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3. Doporučujeme kupujícímu předchozí objednání kupujícího před osobní návštěvou. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí kupující. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – daňový doklad (faktura) a podrobně popsat vadu zboží. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů a jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě.
  8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Tyto lhůty nejsou závazné ve vztahu ke kupujícímu, který není spotřebitelem.
  9. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.V případě řádného a důvodného uplatnění práv z odpovědnosti za vady má kupující právo na úhradu nutných účelně vynaložených nákladů vzniklých v této souvislosti.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující spotřebitel tímto bere na vědomí, že má právo od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 ObčZ odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. V případě, že by prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat podle ustanovení § 53 odst. 4 a 6 ObčZ, činí tato lhůta pro odstoupení 3 (tři) měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Právo kupující na odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v § 53 odst. 8) ObčZ.
  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle odst. 1 tohoto článku musí kupující nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od kupní smlouvy nebo bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů, po odeslání odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží. Po obdržení vráceného zboží bude uhrazená kupní cena za zboží, vyjma však skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zaslána na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne odstoupení kupujícího. Zaslání zboží prodávajícímu zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
  3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 2. Ochrana osobních údajů
  1. Kupující souhlasí s tím, aby mu prodávající zasílal obchodní sdělení a jiné informace o své činnosti.
  2. Prodávající je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOÚ“) registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  3. Kupující tímto ve smyslu ZoOÚ vyslovuje svůj souhlas s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího, které jsou nezbytné k jednání o uzavření nebo změně kupní smlouvy, tj. zejména: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, dodací adresa, kontaktní osoba, fakturační informace, telefonní číslo, emailová adresa a další nezbytné informace potřebné k jednání o uzavření nebo změně kupní smlouvy. Souhlas kupujícího podle předchozí věty je dán pro účel zpracování osobních údajů ve smyslu registrace prodávajícího jako správce osobních údajů, tj. k účelu prodejnímu, marketingovému obecně pro CRM systém a k provozu e-shopu prodávajícího. Souhlas kupujícího podle tohoto odstavce je dán na dobu 10 (deseti) let. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající k výše uvedeným osobním údajům přiřazoval případně další kupujícím poskytnuté osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů kupujícím prodávajícímu je dobrovolné.
  4. Prodávající tímto ve smyslu ZoOÚ informuje kupujícího, že kupujícím poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem ve smyslu registrace prodávajícího jako správce osobních údajů, tj. k účelu prodejnímu, marketingovému obecně pro CRM systém a k provozu e-shopu prodávajícího, a to v rozsahu nezbytném pro plnění podle kupní smlouvy a dále v rozsahu nezbytném pro další prodejní a marketingové účely prodávajícího. Prodávající dále informuje kupujícího o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. Kupující má dále práva uvedená v ustanovení §12 a § 21 ZoOÚ.
  5. Poskytnuté osobní údaje mohou být ke stejnému účelu zpřístupněny zaměstnancům, spolupracovníkům či dodavatelům prodávajícího. Kupující tímto stvrzuje, že si je vědom, že důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k uvedenému účelu je neuzavření smlouvy. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvedené při registraci nebo objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  7. Kupující výslovně souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 • Ustanovení závěrečná
  1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  2. Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku užití internetového obchodu v rozporu s jeho určením.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
  4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 ObčZ.
  5. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  6. Přijetím těchto VOP se ruší, s výjimkou dále uvedenou, stávající obchodní podmínky a reklamační podmínky. Práva a povinnosti z kupních smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti těchto VOP se řídí obchodními podmínkami účinným ke dni jejich uzavření.
  7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.8.2018

V Praze, dne 1.8.2018

Košík
Nebo

Registrovat se

Vaše osobní údaje budou použity ke zvýšení spokojenosti po celou dobu procházení tohoto webu, ke správě přístupu do vašeho účtu a k dalším účelům popsaným na stránce ochrana osobních údajů.

Kategorie produktů
Sledovat: